Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es considera informat de que les seves dades de caràcter personal proporcionades omplint el formulari de registre electrònic que apareix en aquesta pàgina, es recolliran en un fitxer del qual és responsable REHAGIRONA, S.L.

En virtut del que disposa l’article 15 i següents, de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en els termes indicats a seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualssevol moment el titular de les dades de caràcter personal, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al domicili de la societat, C/ Isaac Rabin, 15 – Pol. Ind. Montfullà – 17162 Bescanó (Girona).

El fet de no introduir les dades de caràcter personal que apareixen en el formulari d’inscripció com a obligatoris, pot tenir com a conseqüència que no es pugui atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui immediatament a REHAGIRONA, S.L., qualssevol modificació de les seves dades de caràcter personal, per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i verídiques.

Així mateix, l’informem que el nostre servidor enviarà al seu ordinador un fitxer “cookie” que, amb la informació que ens facilitarà sobre l’idioma escollit, i altres opcions de navegació de les pàgines que visiti a través de www.rehagirona.com. En qualssevol cas, vostè té la possibilitat de configurar el seu ordinador de tal manera que rebutgi la instal·lació de “cookies”.

REHAGIRONA, S.L., es compromet a tractar les seves dades de caràcter personal, de forma absolutament confidencial i a utilitzar-los únicament per a les finalitats indicades.

L’hi informem que REHAGIRONA, S.L., ha adoptat les mesures exigides de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers exigides pel Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el Responsable del Fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals i qualssevol altre informació que estigui en el seu poder o sigui accessible per mitjà dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

El titular de les dades respon en tot cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat i pertinència de les dades personals proporcionades.

AVÍS LEGAL
En compliment de que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’ informa que REHAGIRONA és un domini de l’empresa REHAGIRONA, S.L. amb CIF B17607508, i amb domicili social a Bescanó, C/ Isaac Rabin, 15 – Pol. Ind. Montfullà – 17162 Bescanó (Girona), telèfon 902 48 72 72 i correu electrònic info@rehagirona.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualssevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment. REHAGIRONA, S.L.autoritza l’ús dels textos i imatges que es presenten en el lloc web exclusivament per publicitar els seus productes i serveis, sempre que aquest ús sigui d’àmbit privat i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de textos i imatges, conservant en tot moment les referències d’ identificació dels mateixos.